صادرات عینک به کشور عراق

عینک با طرح بندی و مدل های مختلف به کشور هایی همچون عراق ، گرجستان و … صادرات می شود.
در حدقه فریم عینک پرادا پرچی اولیه که معمولا از جنس چوب و یا شاخ حیوانات بود شکافی تعبیه می شد تا بتوان عدسی را وارد شیار کرد و پس از قرار گرفتن عدسی در درون شیار ، شکاف را با کمک یک زه می بستند تا عدسی درون قاب محکم قرار گیرد.
عدسی به کار رفته در عینک های پرچی اولیه همه از نوع کنوکسی یا تخت – کوژ و دو کوژ بودند.شفت عینک بلند بود بدین ترتیب هنگامی که فرد فریم عینک دخترانه گرد را با دست جلوی چشمش نگه می داشت حدقه ها در قسمت پایین تری از بینی می نشستند.